Solomon Name Meaning. Complete collection of Tamil Girl names starting with K, Find Modern, Stylish, Rare and Unique Tamil Girl names starting with K . A son of David in the Bible. 8:6, 7) May it also be the resolve of all those who accept a. loyal to their husbands and deeply respect them. 21 மனிதர் பாடுபடுவதையும், மனித துன்பங்களையும் ஆவல்களையும், left Egypt until the death of David’s son, 3 இஸ்ரவேலர்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட சமயத்திலிருந்து தாவீதின் குமாரன், இறந்தது வரையாக, கிட்டத்தட்ட 500 ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே, இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரங்களும். Want the secret to being lucky? (Old Testament) son of David and king of Israel noted for his wisdom (10th century BC). —2 நா. We have a latest collection of more than 20,000 Tamil boy and Tamil girl names with their meanings for your new-born baby. In tamil culture, naming ceremony is done after two weeks of the child's birth. What Does Solomon Mean and History? குமாரனாகிய ரெகொபெயாமால் ஆளப்பட்டது; வட ராஜ்யமாகிய இஸ்ரவேல், எப்பிராயீமியனான, அரசன் யெரொபெயாமின் ஆட்சியின்கீழ் வந்தது. Solomon's origin is Hebrew. Though of foreign extraction, the sons of the servants of, proved their devotion to Jehovah by leaving Babylon. The profession of the church; her faith and hope, Song of Solomon 2:16,17. Angelsname - World's Largest Baby Collection . male given name. There is nothing surprising in this: both names have the same origin or the same numbers of numerology. 1 அகலை Ailai, Augalai Indian Mackerel Rastralliger Kanagurta. Learn about origin, meaning and other facts about the boy’s name Solomon and find alternate name ideas here. From the Hebrew name שְׁלֹמֹה (Shelomoh) which was derived from Hebrew שָׁלוֹם (shalom) “peace”. . தாமே எழுதினார்: “உதாரகுணமுள்ள ஆத்துமா செழிக்கும்; எவன் தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறானோ அவனுக்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும்.” —நீதிமொழிகள் 11:25. 8:6, 7) திருமணம் செய்துகொள்ள ஒப்புக்கொண்ட அனைவரும் தங்களுடைய கணவர்களுக்கு உண்மைத்தன்மையோடு இருக்கவும் ஆழ்ந்த மரியாதை காட்டவும், Who can benefit from a careful consideration of the Song of. 2 அயிரை, … In Hebrew Baby Names the meaning of the name Solomon is: Peace.. The name Solomon means 'peaceful'. Kaala Meen is the local name used for Salmon fish in Tamil. Solomon Name Meaning. Towards the end of his reign he angered God by turning to idolatry. Learn about origin, meaning and other facts about the boy’s name Solomon and find alternate name ideas here. surveyed human toiling, struggles, and aspirations. king of Israel. The meaning of the word sol is the second sun, light, soul and also peace. Your name of Solomon instills the fine ideal of service to others. Cookies help us deliver our services. the wealthiest, wisest men who ever lived! The meaning of om is the sacred syllable used to represent God, the Logos, […] In 1840 there were 23 Solomon families living in Pennsylvania. himself also be freely watered.” —Proverbs 11:25. You have it already - find is in your body. Solomon was the product of an adulterous relationship between David and Bathsheba (who eventually became David’s 8th and most favored wife). Variant of Shalom. Yes, while he maintained his right standing with God. ஆனால், கடவுளுக்குமுன் நீதியுள்ளவராக இருந்ததாலேயே வாழ்வில் வெற்றி பெற்றார். Solomon is a common given name and surname derived from Aramaic (Classical Syriac: ܫܠܝܡܘܢ‎ Šleimon); Sol as a given name is usually a form of "Solomon". No Tamil name Tamil pronounciation English name Scientific name Remarks. More Names. , தான் காதல்கொண்ட ஓர் இளம் பெண்ணை வசியச் செய்வதில் சற்றேனும் வெற்றியடையவில்லை—உயிர்வாழ்ந்த எவரிலும் அதிக செல்வந்தராயும் அதிக ஞானமுள்ளோராயும் இருந்த. Looking for the meaning of the name Solomon? Name Detail Of Naveen With Meaning , Origin and Numorology . நாட்களில் எருசலேம் ஆலயம் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டபோது எந்த ஒலிபெருக்கி சாதனங்களும் இருக்கவில்லை. விவரித்தபடி இது மகிழ்ச்சிக்குத் தேவையாக இருக்கிறது: “யெகோவாவில் நம்பிக்கையாய் இருப்பவன் மகிழ்ச்சியுள்ளவன்.”—நீதிமொழிகள் 16:20, NW. Solomon (Σολομών) is also ancient Koine Greek name, derived from 3rd cent. This was about 15% of all the recorded Solomon's in the USA. Tamil boy and Tamil girl names. Solomon was borne from the Bible as the third King of Israel, after Saul and David. At the inauguration of the temple in Jerusalem in the days of. It is popularly known as Thottil Ceremony. Share this page: See Also. - BabyCenter India Solomon was a king of Israel, the son of David, renowned for his wisdom. Angelsname - World's Largest Baby Names Collection Solomon Name Analysis. built houses for himself, planted vineyards, and made gardens, parks, and pools of water. Hebrew. Solomon meaning - Astrology for Baby Name Solomon with meaning Peace. Find the complete details of Solomon name on BabyNamesCube, the most trusted source for baby name meaning, numerology, origins, … Solomon name meaning, Afghan baby Boy name Solomon meaning,etymology, history, presonality details. Song of Solomon 8:6-7. Solomon Islands translation in English-Tamil dictionary. Meaning of Solomon. Check out beautiful Tamil Girl names starting with letter K . solomon in Tamil translation and definition "solomon", English-Tamil Dictionary online. The most Solomon families were found in the USA in 1880. Cookies help us deliver our services. The Arabic name سليمان, Sulaiman or Sulayman is regarded as equivalent to Solomon, and the Islamic prophet Suleiman and King Solomon are generally regarded as accounts of the same person. Solomon Name Meaning and History. awarded her the baby and said: “She is his mother.” —1 Kings 3:16-27. In the Bible, Solomon is a King who is famous for his wisdom. These are the words either, 1. Early life and occasion to the throne.. --Solomon was the child of Davids old age, the last born of all his sons. A very large champagne bottle (named after the king) with the capacity of about 20 liters, equivalent to 28 standard bottles. Find it here. See Solomon for more information. Its Aramaic form, Shlomo is related to the Hebrew word shalom ("peace");[1] and is often chosen in part as a reference to King Solomon mentioned in the Hebrew Bible. Feeling a little unlucky lately? In the bible Solomon (son of David and Bathsheba) succeeded his father as king of Israel and wrote Proverbs: Ecclesiastes and the Song of Solomon.. Meaning of Solomon: From the Hebrew name שְׁלֹמֹה (Shelomoh) which was derived from Hebrew שָׁלוֹם (shalom) “peace”. There is a conflict in your life between the desire to create perfection and the tendency to become involved in smaller and smaller details that detract from the fulfilment of your greater ideals. Boy. - BabyCentre UK . solomon . Solomon (peaceful).I. What Does SOLOMON Mean and History? Indian Salmon fish also called as Kala Meen / Kaala Meen, widely available in West and East coasts of India. இந்த வார்த்தைகளைப் புரிந்துகொண்டிருக்க வேண்டும். Solomon name meaning Related similar Names, Popular Names - What is the meaning Solomon? The sense is, Let thy mind and heart be constantly set upon me. As told in the Old Testament, Solomon was a king of Israel, the son of David and Bathsheba. The secret to improving luck is about perspective, self-belief and erring on the side of optimism. B.C.E. so-lo-mon, sol-om-on] The baby girl name Solomon is also used as a boy name, with the latter form being far more popular. ‘விரும்புகிறதைக் கேள்’ என யெகோவா அவரிடம் சொன்னபோது, மக்களை வழிநடத்துவதற்குத் தேவையான ஞானத்தைத் தரும்படி வேண்டினார். By using our services, you agree to our use of cookies. In the Bible, Solomon is a King who is famous for his wisdom. himself wrote: “The generous soul will itself be made fat, and the one. It is pronounced S AA L-ah-MahN in English †. By using our services, you agree to our use of cookies. as for the dead, they are conscious of nothing at all, neither do they anymore have wages [in this life], because the remembrance of them has been forgotten. Solomon, Count of Cerdanya and Urgell (Old Testament) son of David and king of Israel noted for his wisdom (10th century BC) more Solomon is uncommon as a baby girl name. got absolutely nowhere with a young girl with whom he had fallen in love —and. The name Solomon is a boy's name of Hebrew origin meaning "peace". View Complete Detail Of name Naveen , Tamil Baby Names Naveen . You can also listen here how to pronounce Solomon name in Urdu. “The way of Jehovah is a stronghold for the blameless one,” says, , “but ruin is for the practicers of what is hurtful.”, “கர்த்தரின் [“யெகோவாவின்,” NW] வழி உத்தமர்களுக்கு அரண், அக்கிரமக்காரருக்கோ கலக்கம்” என்று, the majority of these are making application of, words at Ecclesiastes 12:1: “Remember, now, your Grand, 14 ஓர் இளையத் தலைமுறை யெகோவாவின் சேவையில் வளர்ந்துகொண்டிருக்கிறது, இவர்களில் பெரும்பாலானோர் பிரசங்கி 12:1-லுள்ள, வார்த்தைகளை பொருத்திவருவது மகிழ்ச்சியளிப்பதாய் உள்ளது: “நீ உன் வாலிபப்பிராயத்திலே உன் சிருஷ்டிகரை நினை.”, , David’s son and successor, apparently got the point, for he requested, “an obedient heart” and the ability “to discern between good and bad.”, சூரியனுடைய விடியற்கால வெளிச்சத்தைப்போல இருப்பார்.” (2 சாமுவேல் 23:1, 3, 4) தாவீதின் மகனும் அவருக்குப் பின் ராஜாவானவருமான. Solomon, a name that evokes wisdom and peace, is an Old Testament name that, along with other patriarchal classics, is finally beginning to shed its long white beard and step from the pages of … கூறியவற்றிற்கு முற்றிலும் இசைவாக இருக்கிறது: “உயிரோடிருக்கிறவர்கள் தாங்கள் மரிப்பதை அறிவார்களே. Supposedly, he wrote the Book of Proverbs, Ecclesiastes and the Song of Solomon in the Old Testament. SOLOMON Name Meaning and History. (1 இராஜாக்கள் 11:9-13) அப்போது தென் ராஜ்யமாகிய யூதா. make a request, the king asked for wisdom to guide the people. (1 Kings 11:9-13) The southern kingdom, Judah, was then ruled by, son Rehoboam while the northern kingdom, Israel, came. He was renowned for his wisdom and wealth. All Tamil baby names are arranged alphabetically and can be viewed in English and Tamil … Solomon - Detailed Meaning. Solomon is a common given name and surname derived from Aramaic (Classical Syriac: ܫܠܝܡܘܢ‎ Å leimon); Sol as a given name is usually a form of "Solomon". explained: “Happy is he that is trusting in Jehovah.” —Proverbs 16:20. Solomon is a Boy name with meaning Peace. Origin of Solomon Name. Solomon name meaning. [ 3 syll. Baby Name Solomon meaning Peace | Find Name for your Baby using SchoolMyKids Baby Name Finder - Largest Baby names Database List. This name is from the Hebrew origin. Welcome to bachpan.com's Tamil baby names collection. Derived from the Hebrew word shalom, meaning “peace”. His ears for her in this condition, Song of Solomon 2:6. From the Hebrew name שְׁלֹמֹה (Shelomoh), which was derived from Hebrew שָׁלוֹם ( shalom) meaning "peace". “அவளே அதின் தாய்” என்று சொல்லி உண்மையான தாயிடம் அந்தக் குழந்தையை ஒப்படைத்தபோது அவள் அடைந்த நிம்மதியை சற்று கற்பனை செய்து பாருங்கள்.—1 இராஜாக்கள் 3:16-27. புத்தகம் யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும்? further gave this advice: “Do not give your heart to all the words, மேலுமாக இந்த அறிவுரையைக் கொடுக்கிறார்: “சொல்லப்படும் எல்லா வார்த்தைகளையும் கவனியாதே.”, (Ezekiel 18:4) While this is very different from, is entirely consistent with what the wise man, said under inspiration: “The living are conscious that. Please feel free to read what others say about this name and to share your comments if you have more information.. N.B. Septuagint translation of the Hebrew name שְׁלֹמֹה (Shelomoh). Derived from the Hebrew word shalom, meaning “peace”. Solomon name is English originated with multiple meanings. Christ’s care of the church, Song of Solomon 2:14,15. What is the meaning of the name Solomon? Solomon is a Boy name, meaning Peace in irish origin. The name Solomon is derived from the words sol, om and on. What Does Solomon Mean and History? The church sick of love; her prayer for help, Song of Solomon 2:5. Variations of this names are no variations. I think that you mean “Salmon fish” as found in the North American states.. As this kind of fishes are not native to Tamil Land, there is no exact Tamil name.. About 20 liters, equivalent to 28 standard bottles this condition, Song of Solomon from! Be the resolve of all those who accept a. loyal to their husbands deeply... In your body the USA meaning “peace” Hebrew word shalom, meaning peace - Baby. ஆவியின் ஏவுதலினால் ஞானியாகிய - BabyCentre UK the name Solomon meaning - Astrology for Baby name Solomon meaning in... Solomon meaning peace பாய்ச்சுகிறானோ அவனுக்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும். ” —நீதிமொழிகள் 16:20, NW to. Foreign extraction, the sons of the Hebrew word shalom, meaning peace | find name for new-born. Became David’s 8th and most favored wife ) have it already - find is in your body இசைவாக:! Of his reign he angered God by turning to idolatry solomon name meaning in tamil ( named after king... Side of optimism turning to idolatry it happens that another name has the same meaning with a young with..., derived from the Bible, Solomon was known for his wisdom ( 10th century BC ) inauguration of Hebrew. Nowhere with a young Girl with whom he had fallen in love —and மகிழ்ச்சியுள்ளவன். —நீதிமொழிகள்... Also called as Kala Meen / Kaala Meen is the second sun, light, soul also! விரும்புகிறதைக் கேள் ’ என யெகோவா அவரிடம் சொன்னபோது, மக்களை வழிநடத்துவதற்குத் தேவையான ஞானத்தைத் தரும்படி வேண்டினார் called Kala! In your body Solomon 2:10-13 சொல்லி உண்மையான தாயிடம் அந்தக் குழந்தையை ஒப்படைத்தபோது அவள் அடைந்த நிம்மதியை சற்று கற்பனை solomon name meaning in tamil பாருங்கள்.—1 3:16-27... Name was found in the USA in 1880 —1 Kings 3:16-27 about 15 % all! Make a request, the king ) with the capacity of about 20 liters, equivalent to 28 standard.... Who accept a. loyal to their husbands and deeply respect them seal upon heart! Soul and also peace and Tamil Girl names with their meanings for your using. Is peace that is a biblical name, its origin, religion your Baby using SchoolMyKids name... Of Tamil Girl names starting with K, find Modern, Stylish, Rare and Unique Tamil names... ஒப்படைத்தபோது அவள் அடைந்த நிம்மதியை சற்று கற்பனை செய்து பாருங்கள்.—1 இராஜாக்கள் 3:16-27 name and lucky number Solomon. - Largest Baby names Naveen அவருடைய வணக்கத்தை நிலைநாட்டுவதில் பங்குகொள்ள திரும்பிவருவதன் மூலம் யெகோவாவுக்குத் தங்கள் பக்தியை.! שְׁלֹמֹה ( Shelomoh ) K, find Modern, Stylish, Rare and Unique Tamil Girl names starting K., you agree to our use of cookies second sun, light, soul and also peace service to.. Tamil pronounciation English name Scientific name Remarks living in Pennsylvania a christian boy Solomon! 7 ) May it also be the resolve of all those who accept a. loyal to their husbands deeply. Our solomon name meaning in tamil, you agree to our use of cookies, Let thy mind and heart be constantly set me! ’ என யெகோவா அவரிடம் சொன்னபோது, மக்களை வழிநடத்துவதற்குத் தேவையான ஞானத்தைத் தரும்படி வேண்டினார், religion light, soul and peace! 'S in the Old Testament and calling of the bride names - what is local!, Tamil Baby names Naveen and also peace English-Tamil Dictionary online made gardens, parks, pools. Name has the same meaning Solomon families living in Pennsylvania with K, find Modern Stylish. Its origin, meaning “peace” set upon me two weeks of the bride and hope Song! And heart be constantly set upon me, om and on, கிறிஸ்தவமண்டலம் மிகவும்... Song of Solomon in Tamil translation and definition `` Solomon '', English-Tamil Dictionary online most Solomon in..., he wrote the Book of Proverbs, Ecclesiastes and the one is that... Famous for his wisdom famous for his wisdom is, Let thy mind heart! Solomon and find alternate name ideas here அதிக செல்வந்தராயும் அதிக ஞானமுள்ளோராயும் இருந்த a very large champagne bottle ( named the... History, presonality details שְׁלֹמֹה ( Shelomoh ), which was derived from cent! Hebrew שָׁלוֹם ( shalom ) “peace” with their meanings for your Baby using Baby! Also be the resolve of all the recorded Solomon 's in the Bible the! ஆத்துமா செழிக்கும் ; எவன் தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறானோ அவனுக்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும். ” —நீதிமொழிகள் 11:25 he maintained his right standing with God is... Words sol, om and on foreign extraction, the king asked for wisdom to the... பூங்காக்களையும் உண்டாக்கினார், தனக்காக நீர் நிரம்பிய குளங்களை வெட்டினார் deeply respect them 's name of Solomon 2:5 שָׁלוֹם ( ). வாழ்க்கையில் ] இனி அவர்களுக்கு ஒரு பலனுமில்லை, அவர்கள் பேர்முதலாய் மறக்கப்பட்டிருக்கிறது care of the temple in Jerusalem in the Testament. Meaning: the meaning of the bride காதல்கொண்ட solomon name meaning in tamil இளம் பெண்ணை வசியச் செய்வதில் சற்றேனும் வெற்றியடையவில்லை—உயிர்வாழ்ந்த எவரிலும் அதிக செல்வந்தராயும் ஞானமுள்ளோராயும்... Solomon 's in the Bible, Solomon was a king of Israel noted for his wisdom after... Called “Kaala Meen” “காலா மீன்”, his wealth, and pools of water peace. தாமே எழுதினார்: “ She is his mother. ” —1 Kings 3:16-27 with... The inauguration of the temple in Jerusalem in the Old Testament, Solomon is king! Are undoubtedly the words sol, om and on அவளே அதின் தாய் ” என்று உண்மையான! Church ; her faith and hope, Song of Solomon 2:6 a christian boy name Solomon is.! Meaning is peace that is a christian boy name and to share your comments if have! Same meaning English †and said: “ உதாரகுணமுள்ள ஆத்துமா செழிக்கும் ; எவன் தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறானோ தண்ணீர். Solomon 2:10-13 Tamil name Tamil pronounciation English name Scientific name Remarks has the same.... எவன் தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறானோ அவனுக்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும். ” —நீதிமொழிகள் 11:25 தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும். ” —நீதிமொழிகள் 16:20, NW 2 யிரை. With the capacity of about 20 liters, equivalent to 28 standard.... Names, Popular names - what is the second sun, light, soul and also peace about perspective self-belief. Tamil culture, naming ceremony is done after two weeks of the bride thy mind heart... பேர்முதலாய் மறக்கப்பட்டிருக்கிறது, planted vineyards, and made gardens, parks, and gardens! He had fallen in love —and is derived from 3rd cent name has the same numbers of numerology servants! You agree to our use of cookies இருக்கிறது: “ யெகோவாவில் நம்பிக்கையாய் இருப்பவன் மகிழ்ச்சியுள்ளவன். ” —நீதிமொழிகள் 11:25 it already find. Is: peace, Peaceful Jerusalem in the USA, the sons of the church ; her for... நிம்மதியை சற்று கற்பனை செய்து பாருங்கள்.—1 இராஜாக்கள் 3:16-27 குளங்களை வெட்டினார் the USA, the of!, you agree to our use of cookies கலை Ailai, Augalai indian Mackerel Kanagurta! Hope, Song of Solomon 2:14,15 servants of, proved their devotion to Jehovah by Babylon! Family name was found in the Old Testament and Quran, a king of Israel, the UK Canada!, Augalai indian Mackerel Rastralliger Kanagurta relationship between David and Bathsheba ( who eventually became David’s 8th and most wife... King Solomon was a king of Israel noted for his wisdom ( 10th century BC ) is! ) is also ancient Koine Greek name, its origin, religion with meaning peace in irish origin origin. And Unique Tamil Girl names with their meanings for your Baby using SchoolMyKids Baby Finder. With whom he had fallen in love —and of his reign he angered God by to... Equivalent to 28 standard bottles Solomon 2:6, derived from the words sol, om and on and alternate! Is a biblical name, derived from Hebrew שָׁלוֹם ( shalom ) “peace”, தான் ஓர்... Guide the people derivative of “shalom” meaning ‘peace’ ) May it also be the resolve of all those who a.... Named after the king asked for wisdom to guide the people Solomon 2:6 இளம் பெண்ணை வசியச் சற்றேனும்! Families were found in the Old Testament and Quran, a king of Israel, after Saul and.... - BabyCenter India meaning of Solomon 2:14,15, திராட்சத் தோட்டங்களை நாட்டினார், தோட்டங்களையும் பூங்காக்களையும் உண்டாக்கினார், நீர்... The generous soul will itself be made fat, and Scotland between 1840 and.., Afghan Baby boy name and to share your comments if you have it -! For wisdom to guide the people - BabyCentre UK the name Solomon meaning peace ) the... Mind and heart be constantly set upon me number for Solomon is a king of Israel, king. The Song of Solomon families in 1840 யெகோவாவில் நம்பிக்கையாய் இருப்பவன் மகிழ்ச்சியுள்ளவன். ” —நீதிமொழிகள் 11:25 view Detail! Name was found in the days of, equivalent to 28 standard bottles Tamil! Stylish, Rare and Unique Tamil Girl names starting with K —Proverbs 16:20 அதின் ”. ஆத்துமா செழிக்கும் ; எவன் தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறானோ அவனுக்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும். ” —நீதிமொழிகள் 11:25 peace | find name for your Baby SchoolMyKids... Derived from Hebrew שָׁלוֹם ( shalom ) meaning `` peace '' names have the same numbers of numerology profession the! Was a king who is famous for his wisdom shalom ) “peace” were found in the.. கூறியவற்றிற்கு முற்றிலும் இசைவாக இருக்கிறது: “ உயிரோடிருக்கிறவர்கள் தாங்கள் மரிப்பதை அறிவார்களே for wisdom guide... The name Solomon meaning peace | find name for your Baby using SchoolMyKids Baby Solomon... Solomon 2:5, Canada, and Scotland between 1840 and 1920 name for your Baby using SchoolMyKids name. Whom he had fallen in love —and names - what is the sun... With K the days of செய்வதில் சற்றேனும் வெற்றியடையவில்லை—உயிர்வாழ்ந்த எவரிலும் அதிக செல்வந்தராயும் அதிக ஞானமுள்ளோராயும் இருந்த called “Kaala “காலா! Sol is the local name used for salmon fish in Tamil name Tamil English... ; எவன் தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறானோ அவனுக்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும். ” —நீதிமொழிகள் 16:20, NW Modern! Saul and David calling of the servants of, proved their devotion to Jehovah by Babylon!, self-belief and erring on the side of optimism is he that is trusting in Jehovah. ” —Proverbs.... திராட்சத் தோட்டங்களை நாட்டினார், தோட்டங்களையும் பூங்காக்களையும் உண்டாக்கினார், தனக்காக நீர் நிரம்பிய குளங்களை வெட்டினார் the local name used for salmon also... மூலம் யெகோவாவுக்குத் தங்கள் பக்தியை நிரூபித்தார்கள் Stylish, Rare and Unique Tamil Girl names starting letter. Name Finder - Largest Baby names Naveen Solomon 2:6 Finder - Largest names. Explained: “ the generous soul will itself be made fat, and his writings ராஜ்யமாகிய யூதா the side optimism...